Umowa z użytkownikiem serwisu ‘Klient’

Zapoznaj się ze szczegółami

Umowa z użytkownikiem serwisu ‘Klient’

Dziękujemy za skorzystanie z naszej Usługi pod adresem https://www.ludziezpolecenia.pl . Przeczytaj uważnie niniejszą umowę, ponieważ reguluje ona korzystanie z usługi. Nie korzystaj z usługi, jeśli nie chcesz być związany niniejszą umową, ponieważ klikając: “Prześlij pracę”, kontynuujesz korzystanie z usług, potwierdzasz swoją akceptację niniejszej umowy (która obejmuje również Politykę prywatności ). Klikając przycisk: “Opublikuj pracę”, żądasz od nas dostarczenia usługi tak szybko, jak to możliwe.

Należy pamiętać, że jeśli chcesz uzyskać dostęp lub korzystać z usługi jako ”Fachowiec”, musisz przeczytać i zaakceptować ”Umowę z użytkownikiem serwisu ”Fachowiec” “, która jest dostępna tutaj.

Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku w Polsce. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do usługi z jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie praw i przepisów obowiązujących Ciebie.

Ostatnia umowa została zmieniona w dniu 07.01.2019 r.

 1. Definicje
 2. Treść usługi
 3. Korzystanie z Usługi
 4. Zachowanie
 5. Opłaty
 6. Anulowanie i wypowiedzenie
 7. Linki i treść użytkownika
 8. Wykorzystanie informacji
 9. Uzgodnienia z firmami handlowymi
 10. Prawa własności intelektualnej
 11. Odszkodowanie
 12. Ograniczenie odpowiedzialności
 13. Nasze prawa
 14. Generalnie
 15. Czat

1. Definicje

Jesteśmy ludziezpolecenia.pl. Jeśli odnosimy się w niniejszej umowie, obejmuje to również (jeśli pozwala na to kontekst) nasze spółki, grupy, podmioty stowarzyszone i ich pracowników, osoby z nimi powiązane, osoby kontraktowane oraz osoby świadczące nam usługi. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego internetowego formularza kontaktowego.

Jeżeli odnosimy się do Ciebie w niniejszej Umowie, obejmuje to również każdą osobę, która uzyskuje dostęp do naszej usługi lub korzysta z niej w Twoim imieniu. ”Umowa ” zawiera warunki określone w niniejszym dokumencie oraz Politykę prywatności udostępnianą przez internet.

 ”Serwis” składa się z witryny internetowej, wszelkich stron, które obsługujemy w zewnętrznych aplikacjach społecznościowych oraz treści i usług, które udostępniamy za ich pośrednictwem przez internet, wraz z dostarczeniem przez nas powiązanych informacji, produktów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty.

Każda osoba korzystająca z Usługi w celu promowania swoich usług (z wyjątkiem nas) będzie ” Firmą Handlową “. W ramach otrzymywania usługi możesz od czasu do czasu przesłać informacje do usługi, lub w inny sposób przekazać nam, lub innym użytkownikom usługi informacje dotyczące Ciebie, lub Twoich podwykonawców.


2. Treść usługi

Zdecydowana większość materiałów w serwisie pochodzi od naszych użytkowników i polegamy na właścicielach domów, aby dokładnie opisali swoje wymagania dla wszelkich projektów, na które zapraszają firmy handlowe za pośrednictwem usługi ”projekty“. Mamy niewielką lub żadną redakcyjną kontrolę nad materiałem i dlatego nie możemy zagwarantować dokładności, terminowości, kompletności, wydajności lub przydatności do określonego celu materiału dostępnego w ramach usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, pominięcia, lub niedokładne materiały dostępne za pośrednictwem usługi i nie dajemy gwarancji, że usługabędzie nieprzerwana, lub wolna od błędów lub że wszelkie usterki zostaną naprawione.

Chociaż podejmujemy kroki w celu zapobiegania niewłaściwemu użyciu naszych systemów, nie możemy zagwarantować, że Usługa będzie wolna od wirusów lub innego złośliwego kodu i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za straty, lub szkody spowodowane transmisją tego kodu. Zalecamy zawsze używać aktualnych zapór ogniowych i oprogramowania antywirusowego w celu ochrony sprzętu i danych.

Oceny i inne informacje na temat Firm Handlowych znalezionych w usłudze są dostarczane przez użytkowników, a nie przez nas. Nie popieramy ani nie rekomendujemy żadnej konkretnej działalności handlowej. Wszelkie materiały uzyskane w ramach usługi są wykorzystywane na własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające w związku z dostępem, lub korzystaniem z usługi (z wyjątkiem zakresu, w którym takiej odpowiedzialności nie można wykluczyć prawo).


3. Korzystanie z Usługi

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jesteś prawnie upoważniony do publikowania jakichkolwiek przesłanych przez Ciebie informacji. Użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie w celu przetworzenia ofert na prawdziwe projekty, w których masz upoważnienie do wyznaczenia jednej lub więcej firm, a Twoim zamiarem jest to zrobić pod warunkiem uzgodnienia odpowiednich warunków. Nie możesz zapraszać do przetargów na żaden projekt, który nie jest legalny.

Twoim obowiązkiem jest wybranie odpowiedniej firmy i wynegocjowanie warunków dowolnego projektu, który zostanie wykonany przez wybraną firmę. Nie gwarantujemy żadnej informacji, akredytacji lub rejestracji konkretnego podmiotu handlowego. Nie udzielamy żadnej gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług zakupionych, lub uzyskanych poprzez wystawienie projektu w usłudze, lub jakichkolwiek transakcji zawieranych za pośrednictwem usługi, a we wszystkich przypadkach należy samodzielnie zadawać pytania. W szczególności Twoim obowiązkiem jest przeprowadzanie odpowiednich kontroli w dowolnej firmie, którą rozważasz angażowanie, oraz żądanie dowodów związanych z odpowiednimi akredytacjami handlowymi lub branżowymi, oraz upewnienie się, że firma jest wypłacalna i posiada odpowiednio wykwalifikowany i certyfikowany personel do ukończenia projektu przed zawarciem umowy. Nie powinieneś angażować się w żadną firmę ani dokonywać żadnych depozytów, ani innych płatności bez przeprowadzania takich kontroli do pełnej satysfakcji. Podczas gdy naszą nadzieją jest, że będziesz zadowolony z każdej transakcji, którą znajdziesz za pośrednictwem usługi, nie powinieneś angażować się w żadną firmę, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub obawy.

Nie będziemy stronami żadnej umowy zawartej między Tobą a jakąkolwiek firmą, dlatego nie będziemy ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z transakcji między Tobą a firmą.

Użytkownik zgadza się nie korzystać z usługi w sposób niezgodny z prawem, w szczególności:

-Zamieszczać wszelkie materiały naruszające patent, znak towarowy, prawa autorskie, tajemnicę handlową lub inne zastrzeżone prawa jakiejkolwiek osoby;

-Publikować uszkodzone pliki, pliki zawierające wirusy lub inny kod, który może uszkodzić działanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego;

-Przeprowadzać lub przekazywać ankiety, konkursy inne niż we Wspólnotach (określone poniżej) przeznaczone do takich zastosowań, i nie przesyłać piramid finansowych ani łańcuszków;

-Pobrać dowolny plik wysłany przez innego użytkownika forum, a następnie rozsyłać go w swoim imieniu

-Podszywać się pod inną osobę, podmiot lub fałszować oraz usuwać wszelkie oświadczenia autora, informacje prawne, inne stosowne uwagi, zastrzeżone nazwy, etykiety oryginału lub źródła oprogramowania bądź innego materiału zawartego w przesłanym pliku;

-Powodować, że usługa zostanie przerwana, uszkodzona, uczyniona mniej wydajna lub w jakikolwiek sposób zostanie osłabiona skuteczność lub funkcjonalność uługi;

-Ograniczyć lub uniemożliwić innym użytkownikom korzystania i korzystania z usługi.

Wyrażasz zgodę na przestrzeganie Polityki prywatności, warunków płatności oraz kodeksu postępowania w zakresie handlu.


4. Zachowanie

Użytkownik zgadza się nie korzystać z usługi w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, w szczególności nie:

zniesławiać, wykorzystywać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać praw innych osób (w tym prawa do prywatności i reklamy);

 publikować, przesyłać, rozpowszechniać jakichkolwiek niestosownych, zniesławiających, obraźliwych, naruszających prawo, obscenicznych, dyskryminujących lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów.


5. Opłaty

Korzystanie z usługi jest zasadniczo bezpłatne, ale możemy pobierać opłatę za korzystanie z określonych funkcji serwisu, które oferują ulepszoną funkcjonalność lub dodatkowe korzyści dla użytkownika, w tym na przykład naszą polecaną usługę księgowania. Naszą polecaną usługę publikowania, daje to możliwość zwiększenia widoczności listy projektów, a w niektórych przypadkach firmy mogą nadawać priorytet takim projektom. Wyróżnione oferty pojawiają się w usłudze przez trzy dni robocze.

Jeśli pobieramy opłatę za korzystanie z określonej funkcji usługi, zostanie to wyjaśnione za pośrednictwem usługi, chyba że użytkownik wyraźnie poprosi o tę funkcję, na przykład klikając odpowiedni przycisk: “Zapłać teraz”.

Nasze opłaty są podawane w złotówkach – na przykład w związku z określonymi promocjami lub wprowadzeniem na rynek nowych usług, lub przez dłuższy okres, lub na stałe aż do następnego przeglądu opłat. Powiadomimy Cię o takich zmianach naszych opłat, publikując takie zmiany za pośrednictwem usługi. Zmiany nie będą miały wpływu na żadne istniejące zobowiązanie do zapłaty, ale będą obowiązywać w przypadku każdego nowego lub dalszego korzystania z odpowiedniej usługi od dnia, w którym opublikujemy zmienione opłaty w usłudze.

Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich stosownych opłat, gdy są one należne. Jeśli nie, poniesiesz odpowiednie opłaty, bez uszczerbku dla innego prawa lub środka, do którego możemy być uprawnieni na mocy niniejszej umowy lub przepisów prawa, możemy ograniczyć możliwość korzystania z odpowiednich usług. Jeśli Twoja metoda płatności się nie powiedzie lub Twoje konto jest zaległe, możemy pobierać opłaty należne za pomocą innych mechanizmów gromadzenia danych.

Kiedy zapraszasz firmy do składania ofert na projekt za pośrednictwem usługi, nie gwarantujemy, że otrzymasz jakiekolwiek odpowiedzi lub że, jeśli to zrobisz, każda firma handlowa, która zareaguje, będzie odpowiednia lub zdolna do podjęcia tego projektu. Dzieje się tak, niezależnie od tego, czy korzystasz z funkcji serwisu do publikowania projektów, które udostępniamy bezpłatnie, czy naszej usługi polecanego produktu, lub, o ile wyraźnie nie potwierdzimy inaczej na piśmie, jakiegokolwiek innego płatnego aspektu usługi. W związku z tym nie masz prawa do zwrotu pieniędzy, jeśli nie otrzymasz żadnych odpowiedzi lub jeśli uważasz, że otrzymane odpowiedzi nie są odpowiednie dla Twoich celów.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jeśli naruszysz którekolwiek z postanowień wymienionych w sekcji zatytułowanej “Korzystanie z usługi” powyżej, możemy zawiesić lub zakończyć dostęp do płatnych funkcji oraz usunąć wszelkie przesłane treści, w tym treści zawarte w polecanych księgowaniach lub w inny sposób związane z projektami.


6. Anulowanie i wypowiedzenie

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. Jeśli użytkownik korzysta z naszej oferowanej usługi postingowej (lub funkcji serwisu, które udostępniamy umieszczanie projektów bezpłatnie) niniejszym zamawia przekazane przez użytkownika informacje udostępnione przez nas w projekcie w serwisie i zaprasza firmy do przetargu. Możesz odwołać lub wycofać projekt z przetargu, jeśli nie otrzymałeś satysfakcjonującej odpowiedzi od firmy, natomiast one nie zostaną uprawnione do żadnego zwrotu środków finansowych.

Z zastrzeżeniem powyższego, możesz anulować wpis o projekcie, który opublikowałeś w dowolnym momencie za pośrednictwem “Moich zleceń” w głównej nawigacji. Kliknij zadanie, które chcesz anulować, a następnie kliknij przycisk: “Anuluj zadanie”. Jeśli chcesz całkowicie zamknąć swoje konto i wypowiedzieć niniejszą umowę, możesz to zrobić, kontaktując się z naszym Zespołem Obsługi Klienta (zobacz naszą stronę Kontakt, aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z nami). Ten proces nie wpłynie na żadne uzgodnienia, które już zawarłeś z firmą.


7. Linki i treść użytkownika

Nie możemy przeglądać wszystkich stron internetowych, do których prowadzą linki z poziomu usługi (lub łącza do usługi), dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania z dowolnego łącza. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą wystąpić w wyniku podążania za linkami.

Serwis zawiera fora dyskusyjne, serwisy biuletynu, czaty, społeczności i inne urządzenia komunikacyjne (łącznie ”Społeczności“). Chociaż mamy nadzieję, że wszyscy użytkownicy będą korzystać z usługi w sposób odpowiedzialny i wymagamy od wszystkich użytkowników zapewnienia, że ​​wszystkie treści zamieszczane przez nich w serwisie są zgodne z prawem, nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie lub nadzorowanie treści użytkownika, więc możliwe jest, że społeczności mogą nosić obraźliwe, szkodliwe, niedokładne lub w inny sposób nieodpowiednie materiały, lub w niektórych przypadkach posty, które zostały błędnie oznakowane lub w inny sposób wprowadzają w błąd. Zachęcamy do stosowania właściwej oceny oraz do zachowania ostrożności i zdrowego rozsądku podczas korzystania ze społeczności. Nie kontrolujemy informacji dostarczanych do wspólnot i nie mamy obowiązku monitorowania społeczności.

Jesteś odpowiedzialny za własną komunikację i za wszelkie konsekwencje z nich wynikające. Wspólnoty mają na celu umożliwienie użytkownikom wysyłania i otrzymywania wiadomości i materiałów, które są legalne, właściwe i związane z daną społecznością, zgadzasz się, że będziesz ich używać tylko w tym celu.

Nie gwarantujemy dokładności ani wiarygodności komunikatów opublikowanych we wspólnotach ani nie popieramy żadnych opinii wyrażonych we wspólnotach. Powinieneś zachować wszelką ostrożność, polegając na materiałach opublikowanych w społecznościach, ponieważ odbywa się to na własne ryzyko.

Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie społeczności są publiczne i że inne osoby mogą czytać wiadomości przekazywane przez społeczność bez wiedzy autora. Zawsze zachowaj ostrożność przy podawaniu jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkownika we własnej społeczności i nie podawaj danych osobowych dotyczących innej osoby, chyba że masz do tego prawo.


8. Wykorzystanie informacji

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, dokładność i kompletność Informacji o właścicielu domu i zgadza się jedynie na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy edytować, modyfikować lub usuwać wszelkie części informacji właściciela domu, które naszym zdaniem naruszają którekolwiek z postanowień niniejszej umowy i  zawiesić lub zakończyć dostęp do usługi bez powiadomienia.

Przekazując nam informacje o właścicielu domu, udzielasz nam nieodpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na używanie, kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, publikowanie, edycję, tłumaczenie, dystrybucję, wykonanie i wyświetlanie materiału samego lub jako część innych działa w dowolnej formie, mediach lub technologiach, teraz znanych lub opracowywanych dalej, oraz udziela podlicencji na takie prawa na wielu poziomach sublicencjobiorców. Powyższe dotacje obejmują prawo do wykorzystywania wszelkich praw własności do takich materiałów, w tym między innymi praw chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym, usługowym lub prawem patentowym w ramach odpowiedniej jurysdykcji. Zrzekasz się również wszelkich praw moralnych, które masz w materiałach. Nie zamieszczaj żadnych materiałów w usłudze, których nie chcesz, abyśmy używali w ten sposób.

Użytkownik wyraża zgodę na uzyskiwanie informacji o urządzeniu, którego używa do uzyskania dostępu do usługi, które są gromadzone i przetwarzane w celu zapobiegania nadużyciom, a my możemy wykorzystywać strony trzecie (i informacje, które przekazują), aby pomóc nam w zapobieganiu oszustwom lub nieautoryzowanemu dostępowi do naszej usługi.

Użytkownik zgadza się nie kopiować, powielać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać ani publicznie wyświetlać żadnych treści (z wyjątkiem informacji właściciela domu) z usługi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.


9. Uzgodnienia z firmami handlowymi

W przypadku sporu z firmą należy skierować taki spór bezpośrednio do danej branży. Użytkownik wyraża jednak zgodę na powiadomienie nas o sporze tak szybko, jak to będzie możliwe.

Możemy zdecydować się na zbadanie skarg, które Państwa lub przedsiębiorstwa handlowe prowadzą, i mogą omówić takie dochodzenie ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Możemy podjąć wszelkie zgodne z prawem działania, które uznają za konieczne w przypadku zażalenia, wyniki dochodzenia w sprawie zażaleń obejmują:

-Ty i firma handlowa mogą kontynuować korzystanie z usługi;

-Twój dostęp do Usługi jest zawieszony na pewien czas;

-Twój dostęp do Usługi zostanie zakończony i zablokowany na czas określony lub nieokreślony.

Z zastrzeżeniem powyższego, nie możemy brać udziału w kontaktach z firmami, a w przypadku sporu z co najmniej jedną firmą, niniejszym zwalniasz nas z wszelkich roszczeń i szkód, podejrzeń i nieoczekiwanie ujawnionych i nieujawnionych spraw wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami.


10. Prawa własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie obecne i przyszłe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej pozostają w usłudze lub wykorzystywane w związku z usługą i jej częścią  prawa , w ten sposób, w jaki usługa jest prezentowana lub pojawia się oraz wszelkie informacje a dokumentacja związana z nim to nasza własność (lub naszych licencjodawców).

Wyłącznie w celu otrzymania usługi, niniejszym przyznajemy użytkownikowi okres, w którym świadczona jest usługa, niewyłączną, nieprzenoszalną licencję na korzystanie z praw.


11. Odszkodowanie

Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że jesteś uprawniony do podania informacji o właścicielu domu, a zatem zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi kosztami, szkodami i stratami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi i kosztami) poniesionymi przez nas w związku z faktycznymi lub wszelkiego rodzaju roszczeniami (w tym między innymi roszczeniami o naruszenie praw do znaku towarowego lub praw autorskich, zniesławieniem, naruszeniem poufności, fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd reklamami, lub praktykami sprzedażowymi) wynikającymi z dostarczania przez Użytkownika informacji o właścicielu domu.

Zabezpieczymy Cię przed wszelkimi kosztami, szkodami i stratami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi i kosztami) poniesionymi przez Ciebie w związku z wszelkimi rzeczywistymi lub grożącymi roszczeniami wszelkiego rodzaju (w tym, bez ograniczeń, roszczeniami związanymi z naruszeniem praw autorskich lub znaków towarowych, zniesławienie, naruszenie poufności, fałszywe lub wprowadzające w błąd reklamy, lub praktyki handlowe), że wszelkie materiały w serwisie wygenerowane i przesłane przez nas naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich.


12. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od innych postanowień, żadne postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności żadnej ze stron za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie, oszustwo lub wprowadzenie w błąd strony, lub inną odpowiedzialność, która nie może być zgodnie z prawem wyłączona lub ograniczona.

Jedyną gwarancją, którą zapewniamy, jest obietnica, że ​​zapewniamy wszelkie funkcje usługi, za które płacisz, z należytą starannością i dbałością.

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany usługą lub warunkami niniejszej umowy, jedynym środkiem naprawczym w ramach niniejszej umowy będzie zaprzestanie korzystania z usługi. W przypadku, gdy Twoje niezadowolenie powstanie w wyniku działania lub zaniechania przez nas, stanowiącego istotne naruszenie niniejszej Umowy, możesz również ubiegać się o zwrot opłat uiszczonych przez Ciebie w zamian za Usługę w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających wystąpienie okoliczności stanowiące takie istotne naruszenie.

Nie ograniczając powyższego, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niepowodzenia lub opóźnienia wynikające z jakiejkolwiek sprawy pozostającej poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Poza powyższymi postanowieniami nie ponosimy odpowiedzialności w związku z umową, deliktem, zaniedbaniem, obowiązkiem ustawowym, wprowadzeniem w błąd lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, lub szkody wynikające, lub w jakikolwiek sposób związane z niniejszą umową.

Z zastrzeżeniem wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, wszystkie warunki, gwarancje i zobowiązania, które mogą być niezrozumiane lub włączone do niniejszej umowy przez ustawę, prawo zwyczajowe lub inne, oraz wszelkie wynikające z nich zobowiązania są niniejszym wyraźnie wyłączone w zakresie dozwolonym przez prawo.

Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę działalności, utratę zysków, przerwę w działalności, utratę informacji biznesowych, utratę danych lub jakiekolwiek inne straty finansowe (nawet w przypadku, gdy powiadomiono nas o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód).

W przypadku, gdy jakiekolwiek ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności w niniejszej umowie okaże się nieskuteczne, wówczas nie będziemy ponosić odpowiedzialności za łączną sumę przekraczającą 400 zł. Jeśli zarejestrujesz się zarówno jako “Właściciel domu”, jak i jako “Firma handlowa”, wówczas zastosowanie będzie miała jedynie łączna wartość w umowie o handlu.

Nie możemy zagwarantować dnia ani godziny, w których odpowiemy na e-maile, telefony, zapytania pisemne lub zgłoszenia na stronie internetowej.

Każde z postanowień niniejszej klauzuli należy interpretować oddzielnie i niezależnie od pozostałych.


13. Nasze prawa

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania, odmawiania publikowania, lub usuwania z serwisu informacji lub materiałów, które uznajemy za naruszające lub które mogą naruszać niniejszą umowę, lub które są, lub mogą być w inny sposób niezgodne z prawem, lub budzące zastrzeżenia i które należy ujawnić. Wszelkie informacje, które uznamy za stosowne, w celu spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, procedur prawnych, żądań policji lub wniosków rządowych.

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia świadczenia usługi lub ograniczenia dostępu do usługi w dowolnym czasie oraz do rozwiązania niniejszej umowy natychmiast po otrzymaniu powiadomienia w przypadku, gdy użytkownik znajduje się w materiale naruszenie niniejszej umowy.

Jeśli dokonałeś zapłaty za usługę poleconego nadania lub za inną opłaconą usługę, którą możemy zaoferować , i nie zakończyliśmy dostawy tej usługi, z zastrzeżeniem postanowień dwóch paragrafów bezpośrednio powyżej będziemy mieć prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi na rzecz użytkownika, lub rozwiązania niniejszej umowy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu:

-takie powiadomienie staje się skuteczne dopiero po zakończeniu świadczenia usługi, za którą zapłaciłeś lub jeśli następny okres jest dłuższy niż trzy dni robocze, powiadamiamy wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem.

We wszystkich innych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do: modyfikowania lub zaprzestania czasowej, lub trwałej całości, lub części usługi; zakończyć świadczenie usługi lub ograniczyć dostęp do usługi ,wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia z jakiegokolwiek powodu, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ciebie (pod warunkiem, że każde takie wypowiedzenie będzie miało wpływ na prawa i zobowiązania każdej ze stron naliczone przed takim wypowiedzeniem).

Możemy zmieniać warunki niniejszej umowy i zamieszczać zmienione warunki na witrynie. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany wprowadzone przez nas do warunków niniejszej umowy, masz prawo do zaprzestania korzystania z usługi. Wszystkie poprawki, które wprowadzamy do warunków niniejszej umowy, wchodzą w życie w terminie trzech dni roboczych po dacie, w której zmienione warunki są zamieszczane na stronie internetowej. Dalsze korzystanie z usługi po tej dacie będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej umowy.


14. Generalnie

Nagłówki klauzul umieszczane są wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację niniejszej umowy.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienia zostaną zerwane, a pozostała część niniejszej umowy pozostanie w mocy i będzie obowiązywać, chyba że cel biznesowy niniejszej umowy jest w znacznym stopniu niepoprawny, w takim przypadku wygasa, nie powodując dalszej odpowiedzialności prawnej.

Użytkownik nie może cedować, przekazywać ani podzielać swoich praw wynikających z niniejszej umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy w każdej chwili dokonać cesji, przenieść lub podzlecić wszystkie nasze prawa bez zgody.

Żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne, chyba że zostanie złożone na piśmie, a żadne zrzeczenie się nie będzie stanowić dalszego zrzeczenia się prawa, które uniemożliwiłoby nam dalsze postępowanie w przypadku dalszego lub późniejszego naruszenia, lub niewykonania zobowiązania.

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie poprzednie komunikaty, oświadczenia (inne niż fałszywe oświadczenia) i ustalenia, zarówno pisemne, jak i ustne, z wyjątkiem Warunków korzystania i Umowy o Handlu zostały one wprowadzone. W zakresie, w jakim istnieje między nimi konflikt, umowy te mają zastosowanie w następującym porządku pierwszeństwa:

-Niniejsza umowa z właścicielem domu do wynajęcia;

-Umowa użytkownika ‘Fachowiec’

-Warunki użytkowania.

Wszelkie zawiadomienia, które mają być udzielone na mocy niniejszej umowy, mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwykłej poczty lub ręcznie na adres podany na stronie, lub w inny sposób, o którym jedna strona powiadamia drugą stronę.

Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie tworzy ani nie może być uznane za podmiot, który tworzy wspólne przedsięwzięcie, główny podmiot lub stosunek partnerski między stronami, a żadna ze stron nie będzie utrzymywała się w swojej reklamie lub w inny sposób, który wskazywałby lub sugerowałby taki stosunek do drugiego.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy osoba, która nie jest stroną niniejszej umowy, nie ma prawa wynikającego z Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r., Aby polegać na lub egzekwować warunki niniejszej umowy.

Niniejsza umowa podlega prawu Polskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Polskich.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej umowy (w tym Polityki prywatności ), prosimy o Kontakt.


15. Czat

Nasza funkcja czatu umożliwia właścicielowi domu, rozmowę oraz udostępnianie treści wraz z handlowcami na naszej stronie. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do udostępniania tekstu, obrazów i wideo. W celu ochrony danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem czatu, w żadnym momencie zawartość nie może być kopiowana, udostępniana, ponownie umieszczana lub przenoszona na jakąkolwiek inną platformę, lub stronę. Nie bierzemy odpowiedzialności za treści publikowane za pomocą naszej funkcji czatu, samodzielnie lub przez kogokolwiek, z kim rozmawiasz za pomocą funkcji czatu. Nie monitorujemy wiadomości wysyłanych za pośrednictwem czatu, ale zachowujemy prawo do używania lub edytowania jakichkolwiek treści opublikowanych w wiadomościach czatu, lub usuwania treści naruszających niniejszą umowę użytkownika. Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania odpowiednim organom wszelkich, lub wszystkich treści uznanych za niewłaściwe lub związanych z dochodzeniem karnym. Jeśli Ty lub ktokolwiek publikujesz treści, które uważamy za nieodpowiednie lub niezgodne z niniejszą umową użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do trwałego usunięcia Ciebie lub tego użytkownika z naszej usługi. Jeśli chcesz zgłosić nadużycie lub opublikować obraźliwe, nieodpowiednie lub nielegalne treści za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami, podając szczegóły, a nasz zespół zbada sprawę

Nazwa Banku Nazwa Konta Numer Konta 6 Cyfrowy Numer Konta IBAN BIC/Swift
Alior Bank S.A. Natalia Galus 19249000050000400012517258