Umowa z użytkownikiem serwisu ‘Fachowiec’

Zapoznaj się ze szczegółami

Umowa z użytkownikiem serwisu ‘Fachowiec’

Dziękujemy za skorzystanie z naszej Usługi pod adresem https://www.ludziezpolecenia.pl. Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę, ponieważ reguluje ona korzystanie z Usługi. Nie korzystaj z Usługi, jeśli nie chcesz być związany niniejszą Umową, ponieważ klikając “Dalej” podczas procesu rejestracji lub zapisując się do jednego z naszych planów członkostwa przez telefon, lub kontynuując korzystanie z jakichkolwiek usług częścią Usługi, potwierdzasz swoją akceptację niniejszej Umowy, która obejmuje również Politykę Prywatności, warunki płatności i kodeks postępowania w biznesie.

Należy pamiętać, że jeśli chcesz uzyskać dostęp lub korzystać z usługi jako ”Klient’, musisz przeczytać i zaakceptować ”Umowę z użytkownikiem serwisu ”Klient” “, która jest dostępna tutaj.

Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku w Polsce. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do usługi z żadnej innej jurysdykcji. Ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie praw i przepisów obowiązujących.

Ostatnia umowa została zmieniona w dniu 07.01.2019 r.

 1.  Definicje
 2.  Właściciele domów i projekty
 3.  Treść usługi
 4.  Korzystanie z Usługi
 5.  Zachowanie
 6.  Płatności
 7.  Premia za składki członkowskie
 8.  Linki i treść użytkownika
 9.  Wykorzystanie informacji
 10. Uzgodnienia z właścicielami domów
 11. Kwalifikacje handlowe i certyfikacja
 12. Zapytaj eksperta
 13. Czat
 14. Prawa własności intelektualnej
 15. Odszkodowanie
 16. Ograniczenie odpowiedzialności
 17. Nasze prawa
 18. Generalnie

1. Definicje

Jesteśmy ludziezpolecenia.pl. Jeśli odnosimy się w niniejszej umowie, obejmuje to również (jeśli pozwala na to kontekst) nasze spółki, grupy, podmioty stowarzyszone i ich pracowników, osoby z nimi powiązane, osoby kontraktowane oraz osoby świadczące nam usługi. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego internetowego formularza kontaktowego.

Jeżeli odnosimy się do Ciebie w niniejszej Umowie, obejmuje to również każdą osobę, która uzyskuje dostęp do naszej usługi lub korzysta z niej w Twoim imieniu. ”Umowa ” zawiera warunki określone w niniejszym dokumencie oraz Politykę prywatności udostępnianą przez internet.

Umowa” obejmuje warunki określone w niniejszym dokumencie, Politykę prywatności, Warunki płatności oraz Kodeks postępowania w zakresie handlu, udostępniany od czasu do czasu za pośrednictwem internetu. Kiedy zarejestrujesz się, aby otrzymywać nasze usługi, dostarczymy   ”Potwierdzenie uczestnictwa“, które potwierdza, że ​​dostarczymy Ci Usługę zgodnie z niniejszą Umową. Możemy wydać Ci to w formie elektronicznej lub papierowej. Będzie również obowiązywać taryfa opłat obowiązująca dla twojego poziomu członkostwa, jak określono w Potwierdzeniu Członkowskim.

”Serwis” składa się z witryny internetowej, wszelkich stron, które obsługujemy w zewnętrznych aplikacjach społecznościowych oraz treści i usług, które udostępniamy za ich pośrednictwem przez internet, wraz z dostarczeniem przez nas powiązanych informacji, produktów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty.

Każda osoba korzystająca z Serwisu w celu publikowania szczegółowych informacji o projektach, na które zaprasza firmy handlowe za pośrednictwem Usługi (”Projekty“) jest określana w niniejszej Umowie jako ”Właściciel domu” oraz wszelkie informacje, które przesyłają lub dostarczają, oraz wszelkie informacje odnoszące się do nich, określane jest jako ”Informacje o właścicielu domu“. W ramach otrzymywania Usługi możesz od czasu do czasu przesłać informacje do Usługi lub w inny sposób przekazać nam, lub innym użytkownikom Usługi informacje dotyczące Ciebie, Twoich pracowników, lub Twoich podwykonawców (w tym poprzez komunikację za pośrednictwem Społeczności) 


2. Właściciele domów i projekty

Twoim obowiązkiem jest ustalenie, czy chcesz wziąć udział w Projekcie, czy też chcesz się o niego ubiegać. W imieniu naszych użytkowników nie sprawdzamy Właścicieli domów i ich Projektów, w związku z tym nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z projektem, lub relacjami z Właścicielem domu. Dlatego zalecamy uważną ocenę każdego Projektu i przeprowadzenie wszelkich zgodnych z prawem kontroli, które uznasz za odpowiednie w odniesieniu do Właściciela domu przed podjęciem jakichkolwiek prac dla niego.


3. Treść usługi

Zdecydowana większość materiałów w serwisie pochodzi od naszych użytkowników i polegamy na właścicielach domów, aby dokładnie opisali swoje wymagania dla wszelkich projektów, na które zapraszają firmy handlowe za pośrednictwem usługi ”projekty“. Mamy niewielką lub żadną redakcyjną kontrolę nad materiałem i dlatego nie możemy zagwarantować dokładności, terminowości, kompletności, wydajności lub przydatności do określonego celu materiału dostępnego w ramach usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, pominięcia, lub niedokładne materiały dostępne za pośrednictwem usługi i nie dajemy gwarancji, że usługabędzie nieprzerwana, lub wolna od błędów, lub że wszelkie usterki zostaną naprawione.

Chociaż podejmujemy kroki w celu zapobiegania niewłaściwemu użyciu naszych systemów, nie możemy zagwarantować, że Usługa będzie wolna od wirusów lub innego złośliwego kodu i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za straty, lub szkody spowodowane transmisją tego kodu. Zalecamy zawsze używać aktualnych zapór ogniowych i oprogramowania antywirusowego w celu ochrony sprzętu i danych.

Oceny i inne informacje na temat Firm Handlowych znalezionych w usłudze są dostarczane przez użytkowników, a nie przez nas. Nie popieramy ani nie rekomendujemy żadnej konkretnej działalności handlowej. Wszelkie materiały uzyskane w ramach usługi są wykorzystywane na własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające w związku z dostępem, lub korzystaniem z usługi (z wyjątkiem zakresu, w którym takiej odpowiedzialności nie można wykluczyć prawo). 


4. Korzystanie z Usługi

Nie możesz składać ofert na żaden projekt, który nie jest legalny, lub który nie może być legalnie przeprowadzony przez Ciebie.

Podstawowym celem Serwisu jest połączenie Właścicieli Domów z prawdziwymi pracownikami handlowymi, którzy chcą realizować Projekty dla tych Właścicieli Domów. Usługa nie jest zatem wykorzystywana przez handlowców, którzy nie zamierzają realizować i zapewnić pomyślnego zakończenia każdego zaakceptowanego przez nich Projektu. Zgadzasz się, że w żadnym wypadku nie będziesz:

 • korzystać z Usługi w celu odsprzedaży, wymiany, zakupu lub pozyskiwania w inny sposób namiarów od innych handlowców;
 • kandydować jako właściciel domu i podrabiać projekty, czy to w celu zidentyfikowania potencjalnych handlowców w Twojej okolicy, z którymi możesz chcieć pracować, lub w celu uzyskania informacji od innych handlowców o ich firmach i propozycjach projektów, lub w jakimkolwiek innym celu.

Zgadzasz się, że nie będziesz używać podwykonawców w żadnym Projekcie bez uprzedniej zgody odpowiedniego Właściciela domu. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że Ty i Twoi podwykonawcy jesteście prawnie upoważnieni do składania ofert i wykonywania każdego Projektu, na który składają się oferty. Korzystając z podwykonawców w przypadku Projektów uzyskanych za pośrednictwem Usługi, wyrażasz zgodę na to, aby każdy z Twoich podwykonawców spełniał warunki niniejszej Umowy tak, jakby były jej stroną. Przyjmujesz również do wiadomości, że będziesz odpowiedzialny przed nami i wszystkimi Właścicielami domów za działania i zaniechania Twoich podwykonawców.

Nie będziemy stronami żadnej umowy zawartej między Tobą a jakąkolwiek firmą, dlatego nie będziemy ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z transakcji między Tobą a firmą.

Użytkownik zgadza się nie korzystać z usługi w sposób niezgodny z prawem, w szczególności:

-Zamieszczać wszelkie materiały naruszające patent, znak towarowy, prawa autorskie, tajemnicę handlową lub inne zastrzeżone prawa jakiejkolwiek osoby;

-Publikować uszkodzone pliki, pliki zawierające wirusy lub inny kod, który może uszkodzić działanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego;

-Przeprowadzać lub przekazywać ankiety, konkursy inne niż we Wspólnotach (określone poniżej) przeznaczone do takich zastosowań, i nie przesyłać piramid finansowych ani łańcuszków;

-Pobrać dowolny plik wysłany przez innego użytkownika forum, a następnie rozsyłać go w swoim imieniu

-Podszywać się pod inną osobę, podmiot lub fałszować oraz usuwać wszelkie oświadczenia autora, informacje prawne, inne stosowne uwagi, zastrzeżone nazwy, etykiety oryginału lub źródła oprogramowania bądź innego materiału zawartego w przesłanym pliku;

-Powodować, że usługa zostanie przerwana, uszkodzona, uczyniona mniej wydajna lub w jakikolwiek sposób zostanie osłabiona skuteczność, lub funkcjonalność usługi;

-Ograniczyć lub uniemożliwić innym użytkownikom korzystania i korzystania z usługi.

Wyrażasz zgodę na przestrzeganie Polityki prywatności, warunków płatności oraz kodeksu postępowania w zakresie handlu.

Możemy od czasu do czasu powiadamiać Cię o projektach, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani. Ponadto, ponieważ właściciele domów zachowują prawo do zmiany lub wycofania swojego projektu z naszej usługi, nie jesteśmy w stanie udzielić żadnej gwarancji co do dostępności lub przydatności konkretnego projektu. Nie sprawdzamy ani nie potwierdzamy dokładności wszystkich szczegółów przekazanych nam przez właścicieli domów, dlatego nie możemy zagwarantować, że wszystkie namiary zawierają poprawne i pełne informacje. Ponadto nie możemy zagwarantować, że potencjalni klienci wygenerowani za pomocą Usługi zaproponują Ci umowę, a w przypadku, gdy nie uzyskasz umowy od wygenerowanych potencjalnych klientów, nie otrzymasz zwrotu kosztów.


5. Zachowanie

Użytkownik zgadza się nie korzystać z usługi w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, w szczególności nie:

zniesławiać, wykorzystywać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać praw innych osób (w tym prawa do prywatności i reklamy);

 publikować, przesyłać, rozpowszechniać jakichkolwiek niestosownych, zniesławiających, obraźliwych, naruszających prawo, obscenicznych, dyskryminujących lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów.


6. Płatności

Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia opłat za korzystanie z Usługi zgodnie z Warunkami płatności, a konkretniej z taryf opłat w Potwierdzeniu Członkowskim.


7. Premia za składki członkowskie

 • możemy w dowolnym momencie zawiesić lub wycofać usługę świadczeń, lub zastąpić ją inną usługą według własnego uznania.
 • akceptujesz i zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby w związku z usługą świadczeń lub jakąkolwiek niedogodnością.

 • Twoje prawo do skorzystania z usługi świadczeń jest osobiste i nieprzenoszalne, a Ty możesz nie udostępniać jej innym osobom.
 • Twoje prawo do skorzystania z usługi świadczeń wygasa automatycznie, jeśli przestaniesz utrzymywać roczne członkostwo w www.ludziezpolecenia.pl lub rozwiązujemy nasze relacje z Tobą, lub niniejsza umowa wygasa z dowolnego powodu.

8. Linki i treść użytkownika

Nie możemy przeglądać wszystkich stron internetowych, do których prowadzą linki z poziomu usługi (lub łącza do usługi), dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania z dowolnego łącza. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą wystąpić w wyniku podążania za linkami.

Serwis zawiera fora dyskusyjne, serwisy biuletynu, czaty, społeczności i inne urządzenia komunikacyjne (łącznie ”Społeczności“). Chociaż mamy nadzieję, że wszyscy użytkownicy będą korzystać z usługi w sposób odpowiedzialny i wymagamy od wszystkich użytkowników zapewnienia, że ​​wszystkie treści zamieszczane przez nich w serwisie są zgodne z prawem, nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie lub nadzorowanie treści użytkownika, więc możliwe jest, że społeczności mogą nosić obraźliwe, szkodliwe, niedokładne lub w inny sposób nieodpowiednie materiały, lub w niektórych przypadkach posty, które zostały błędnie oznakowane lub w inny sposób wprowadzają w błąd. Zachęcamy do stosowania właściwej oceny oraz do zachowania ostrożności i zdrowego rozsądku podczas korzystania ze społeczności. Nie kontrolujemy informacji dostarczanych do wspólnot i nie mamy obowiązku monitorowania społeczności.

Jesteś odpowiedzialny za własną komunikację i za wszelkie konsekwencje z nich wynikające. Wspólnoty mają na celu umożliwienie użytkownikom wysyłania i otrzymywania wiadomości i materiałów, które są legalne, właściwe i związane z daną społecznością, zgadzasz się, że będziesz ich używać tylko w tym celu.

Nie gwarantujemy dokładności, ani wiarygodności komunikatów opublikowanych we wspólnotach ani nie popieramy żadnych opinii wyrażonych we wspólnotach. Powinieneś zachować wszelką ostrożność, polegając na materiałach opublikowanych w społecznościach, ponieważ odbywa się to na własne ryzyko.

Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie społeczności są publiczne i że inne osoby mogą czytać wiadomości przekazywane przez społeczność bez wiedzy autora. Zawsze zachowaj ostrożność przy podawaniu jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkownika we własnej społeczności i nie podawaj danych osobowych dotyczących innej osoby, chyba że masz do tego prawo. 


9. Wykorzystanie informacji

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść, dokładność i kompletność Informacji o firmie handlowej i zgadzasz się na dostarczanie tylko prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji. Użytkownik przyjmuje również wszelkie zobowiązania wynikające w związku z przetwarzaniem i przekazywaniem informacji o właścicielu domu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy edytować, modyfikować lub usuwać wszelkie części informacji właściciela domu, które naszym zdaniem naruszają którekolwiek z postanowień niniejszej umowy i  zawiesić lub zakończyć dostęp do usługi bez powiadomienia.

Udostępniając Informacje Handlowe o Handlu, udzielasz nieodpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na używanie, kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie materiałów samego, lub jako część innych prac w dowolnej formie, mediach lub technologiach, które są obecnie znane lub dalej rozwijane, oraz udzielanie sublicencji na takie prawa na wielu poziomach sublicencjobiorców. Powyższe dotacje obejmują prawo do wykorzystywania wszelkich praw własności do takich materiałów, w tym między innymi praw chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym, usługowym lub prawem patentowym w ramach odpowiedniej jurysdykcji. Zrzekasz się również wszelkich praw moralnych, które masz w materiałach. Nie zamieszczaj żadnych materiałów w Usłudze, których nie chcesz, abyśmy używali w ten sposób.

Sprawdzamy informacje, które podajesz podczas rejestracji i podczas dalszego korzystania z Usługi. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy w każdej chwili poprosić o weryfikację i tożsamość, oraz zaadresować dokumenty i informacje od Ciebie w celu zakończenia naszego zapobiegania oszustwom i tożsamości oraz weryfikacji adresów, które przeprowadzamy od czasu do czasu. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia świadczenia Użytkownikowi Usługi lub ograniczenia dostępu do Usługi w dowolnym momencie w przypadku, gdy użytkownik nie dostarczy wszystkich żądanych dokumentów potwierdzających i tożsamości oraz adresu w wymaganym terminie, lub jeśli nie przekaż nasze kontrole zapobiegania oszustwom, lub weryfikacji tożsamości.

Użytkownik wyraża zgodę na uzyskiwanie informacji o urządzeniu, którego używa do uzyskania dostępu do usługi, które są gromadzone i przetwarzane w celu zapobiegania nadużyciom, a my możemy wykorzystywać strony trzecie (i informacje, które przekazują), aby pomóc nam w zapobieganiu oszustwom lub nieautoryzowanemu dostępowi do naszej usługi.

Użytkownik zgadza się nie kopiować, powielać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać ani publicznie wyświetlać żadnych treści (z wyjątkiem informacji o twojej firmie handlowej) z usługi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

W zakresie, w jakim udostępniamy informacje właściciela domu, użytkownik wyraża zgodę na:

 • traktowanie Informacji Właściciela domu jako poufne i nie udostępniać informacji żadnej innej osobie;
 • wykorzystywanie Informacji o właścicielu domu wyłącznie do celów kontaktowania się z nimi w związku z konkretnym Projektem, dla którego dostarczyli Państwo informacje, oraz w żadnym innym celu;
 • przez cały czas i pod każdym względem zgodne z przepisami o ochronie danych.

10. Uzgodnienia z właścicielami domów

Nasz system oceny ma na celu zapewnienie niezależnym opiniom właścicieli na temat jakości, wartości i niezawodności firm handlowych. Co więcej, twoja gotowość do uzyskania oceny może zapewnić właścicielom domów poziom ufności w odniesieniu do możliwości Fachowców. Głównym powodem, dla którego Projekty są udostępniane za pośrednictwem Usługi, jest to, że właściciele domów są w stanie odczytać opinie poprzednich klientów. W związku z tym zgadzasz się, że Twoje wyniki w realizacji każdego Projektu mogą być ocenione przez odpowiedniego Właściciela domu oraz że oceny i recenzje zostaną opublikowane w Usłudze.

Jeśli Ty (lub którykolwiek z Twoich podwykonawców) prowadzisz spór z właścicielem domu do wynajęcia, musisz skierować taki spór bezpośrednio do danego właściciela domu. Użytkownik wyraża jednak zgodę na powiadomienie nas o sporze tak szybko, jak to będzie możliwe.

Możemy zdecydować się na zbadanie wszelkich zażaleń posiadanych przez ciebie lub przez właścicieli domów i możemy omówić takie dochodzenie ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Możemy podjąć wszelkie, zgodne z prawem działania, które uznajmy za konieczne w przypadku zażalenia:

 • Ty i właściciel domu mogą nadal korzystać z Usługi;
 • Twój zleceniodawca jest zawieszony na pewien czas;
 • Twój zleceniodawca zakończył usługi lub został zbanowany na czas określony bądź nieokreślony.

W przypadku zawieszenia lub zakończenia dostępu do Usługi żadne dodatkowe opłaty nie będą naliczane. Jednakże wszelkie naliczone już opłaty stają się natychmiast wymagane.

Z zastrzeżeniem powyższego, nie możemy brać udziału w kontaktach z właścicielami domów, a w przypadku sporu z jednym, lub większą liczbą właścicieli domów, niniejszym zwalniasz (swoich podwykonawców oraz nas) od wszelkich roszczeń, żądań oraz wszelkiego rodzaju szkód, które mają przyczyny znane i nieznanych, nieoczekiwane, ujawnione i nieujawnione, związane z wyżej wymienionymi sporami.


11. Kwalifikacje handlowe i certyfikacja

W przypadku, gdy poinformujesz nas, że Ty (lub Twoi podwykonawcy) są upoważnieni do prac np. z gazem, możemy zweryfikować odpowiednią certyfikację. Jednak ważność certyfikatu zawsze pozostaje w gestii użytkownika.

Radzimy właścicielom domów, aby przed rozpoczęciem prac nad projektem zwrócili się o przedstawienie dowodów potwierdzających akredytacje handlowe lub rejestracje, kontrole CRB i kontrole wypłacalności (w stosownych przypadkach). Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich uzasadnionych żądań złożonych przez Właścicieli domów w zakresie weryfikacji takich akredytacji, rejestracji lub informacji.

Wszelkie kontrole akredytacji handlowych lub rejestracji, które przeprowadzamy, nie zmniejszają obowiązku zapewnienia, że ​​wszyscy twoi podwykonawcy i każdy personel zaangażowany w projekt posiada wymaganą akredytację lub rejestrację handlową do przeprowadzenia określonych aspektów Projektu.


12. Zapytaj eksperta

Możemy zaprosić Cię do udziału w Zapytaj Eksperta, jeśli jesteś członkiem Ludzi z Polecenia i otrzymałeś w sumie 5 lub więcej ocen od naszych właścicieli domów, ze średnią oceną od naszych właścicieli domów na poziomie 4,5 gwiazdki lub więcej. Twoje ostatnie 2 oceny od Właścicieli domów również muszą mieć 4 gwiazdki lub więcej. Jest to panel pytań i odpowiedzi, w którym właściciele domów mogą zadawać pytania dotyczące Usługi związane z wyzwaniami w zakresie remontu domu, na które eksperci mają odpowiedzieć. Jeśli wyrażasz zgodę na udział w tym jako ekspert, zgadzasz się na to, że jesteś odpowiedzialny za udzielane porady, informacje lub komentarze oraz że działasz się jako niezależna firma handlowa. Czyniąc to, zgadzasz się, że podczas publikowania porad, informacji lub komentarza będziesz stosował należytą staranność i umiejętności.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami, szkodami i wydatkami dowolnego rodzaju (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi i kosztami) poniesionymi przez nas w związku z rzeczywistym lub zagrażającym roszczeniem, lub zarzutami jakiejkolwiek osoby związanej z fachowcem.


13.Czat

Nasza funkcja czatu umożliwia Tobie, handlowcowi, rozmowę oraz udostępnianie treści właścicielom domów na naszej stronie. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do udostępniania tekstu, obrazów i wideo. W celu ochrony danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem czatu, w żadnym momencie zawartość nie może być kopiowana, udostępniana, ponownie umieszczana lub przenoszona na jakąkolwiek inną platformę, lub stronę.

Nie bierzemy odpowiedzialności za treści publikowane za pomocą naszej funkcji czatu, samodzielnie lub przez kogokolwiek, z kim rozmawiasz za pomocą funkcji czatu. Nie monitorujemy wiadomości wysyłanych za pośrednictwem czatu, ale zachowujemy prawo do używania lub edytowania jakichkolwiek treści opublikowanych w wiadomościach czatu, lub usuwania treści naruszających niniejszą umowę użytkownika. Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania odpowiednim organom wszelkich lub wszystkich treści uznanych za niewłaściwe, lub związanych z dochodzeniem karnym. Jeśli Ty lub ktokolwiek publikujesz treści, które uważamy za nieodpowiednie lub niezgodne z niniejszą umową użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do trwałego usunięcia Ciebie lub tego użytkownika z naszej usługi. Jeśli chcesz zgłosić nadużycie lub opublikować obraźliwe, nieodpowiednie lub nielegalne treści za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami, podając szczegóły, a nasz zespół zbada sprawę.

Wszelkie dodatkowe prace uzgodnione z właścicielem domu za pośrednictwem czatu, które nie mieszczą się w zakresie pierwotnej pracy zamieszczonej przez właściciela domu na platformie LzP i bez związanego z nim prac uzupełniających, będą wykraczać poza usługę Ludzi z Polecenia.

Jeśli Ty lub ktokolwiek publikujesz treści, które uważamy za nieodpowiednie lub niezgodne z niniejszą Umową użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do trwałego usunięcia Ciebie lub tego użytkownika z naszej usługi.

Jeśli chcesz zgłosić nadużycie lub opublikowanie obraźliwych, nieodpowiednich lub nielegalnych treści za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami, podając szczegóły, a nasz zespół zbada sprawę.


14. Prawa własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie obecne i przyszłe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej pozostają w usłudze lub wykorzystywane w związku z usługą i jej częścią  prawa, w ten sposób, w jaki usługa jest prezentowana lub pojawia się oraz wszelkie informacje a dokumentacja związana z nim to nasza własność (lub naszych licencjodawców).

Wyłącznie w celu otrzymania usługi, niniejszym przyznajemy użytkownikowi okres, w którym świadczona jest usługa, niewyłączną, nieprzenoszalną licencję na korzystanie z praw.


15. Odszkodowanie

Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że jesteś uprawniony do dostarczenia Informacji o Firmie Handlowej, a zatem zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi kosztami, odszkodowaniami i stratami wszelkiego rodzaju (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi i kosztami) poniesionymi przez nas w związku z jakimikolwiek rzeczywistym lub grożącym roszczeniem dowolnego rodzaju (w tym między innymi roszczenia dotyczące naruszenia praw do znaku towarowego lub naruszenia praw autorskich, zniesławienia, naruszenia poufności, reklamy fałszywej bądź wprowadzającej w błąd praktyki sprzedaży) wynikające z dostarczenia przez Firmę (lub jej podwykonawców) Informacji o Biznesie Handlowym lub wynikających z Twojego (lub Twoich podwykonawców) korzystania z Usługi.

Zabezpieczymy Cię przed wszelkimi kosztami, szkodami i stratami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi i kosztami) poniesionymi przez Ciebie w związku z wszelkimi rzeczywistymi lub grożącymi roszczeniami wszelkiego rodzaju (w tym, bez ograniczeń, roszczeniami związanymi z naruszeniem praw autorskich lub znaków towarowych, zniesławienie, naruszenie poufności, fałszywe lub wprowadzające w błąd reklamy, lub praktyki handlowe), że wszelkie materiały w serwisie wygenerowane i przesłane przez nas naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich.


16. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, żadne postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności żadnej ze stron za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie, oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd strony, lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być zgodnie z prawem wyłączona lub ograniczona.

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany Usługą lub warunkami niniejszej Umowy, jedynym środkiem naprawczym w ramach niniejszej Umowy będzie zaprzestanie korzystania z Usługi. W przypadku, gdy Twoje niezadowolenie powstanie w wyniku działania lub zaniechania przez nas, stanowiącego istotne naruszenie niniejszej Umowy, możesz również ubiegać się o zwrot opłat uiszczonych przez Ciebie w zamian za Usługę w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających wystąpienie okoliczności stanowiące takie istotne naruszenie. Jeśli zarejestrujesz się zarówno jako właściciel domu, jak i jako podmiot handlu, zastosowanie ma łączny limit w niniejszej Umowie – limity nie będą kumulowane.

Za Inne działania niż te określone powyżej w niniejszym rozdziale o ograniczeniu odpowiedzialności  bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Umowy, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z umowy, niedozwolonego czynu, zaniedbania, obowiązku ustawowego, wprowadzenia w błąd lub w inny sposób, za straty lub szkody w jakikolwiek sposób związane z niniejszą Umową.

Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę działalności, utratę zysków, przerwę w działalności, utratę informacji biznesowych, utratę danych lub inne straty finansowe (nawet w przypadku, gdy powiadomiono nas o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód).

Z zastrzeżeniem wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, wszystkie warunki, gwarancje i zobowiązania, które mogą być włączone do niniejszej Umowy przez ustawę, prawo zwyczajowe lub inne, oraz wszelkie wynikające z nich zobowiązania są niniejszym wyraźnie wyłączone w zakresie dozwolonym przez prawo.

Nie ograniczając powyższego, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niepowodzenia lub opóźnienia wynikające z jakiejkolwiek sprawy pozostającej poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Nie możemy zagwarantować dnia ani godziny, w których odpowiemy na e-maile, telefony, zapytania pisemne lub zgłoszenia na stronie internetowej.

Każde z postanowień niniejszej klauzuli należy interpretować oddzielnie i niezależnie od pozostałych.


17. Nasze prawa

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania, odmawiania publikowania lub usuwania z Serwisu informacji, lub materiałów z dowolnego powodu oraz do ujawniania wszelkich informacji, które uznamy za stosowne, w celu spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, procedur prawnych, żądań policji lub wniosków rządowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi świadczenia Usługi lub ograniczenia dostępu do Usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia z jakiego powodu (pod warunkiem, że po rozwiązaniu Usługi nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty za rozwiązaną Usługę). Jeśli usuniemy świadczenie Usługi zgodnie z niniejszym paragrafem:

 • jeśli dokonałeś przedpłaty za okres obowiązywania Usługi wykraczający poza datę wygaśnięcia, zwrócimy Ci proporcjonalną kwotę z tytułu przedpłaconych opłat za ten okres, z tym wyjątkiem, że będziemy uprawnieni do potrącenia kwoty równoważnej wartość Kredytów Wiodących, które zostały uwzględnione w Planie Członkowskim na taki okres, jaki wydałeś przed datą rozwiązania; 
 • jeśli wybrałeś Plan członkostwa na okres minimalny, nie będziesz musiał uiszczać Opłat Członkostwa, aby pokryć okres od daty wypowiedzenia do wygaśnięcia minimalnego okresu. Opłaty członkowskie, minimalny okres i minimalny okres obowiązywania Planu członkostwa mają znaczenie nadane im w Warunkach płatności.

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi lub ograniczenia dostępu do Witryny w dowolnym momencie, niezwłocznie po powiadomieniu:

 • w przypadku, gdy podejrzewamy, że poważnie naruszyłeś dowolny okres obowiązywania niniejszej Umowy.
 • w przypadku złożenia wniosku o upadłości lub bankructwie, należy przejść do likwidacji (obowiązkowej lub dobrowolnej).
 • w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia, że ​​doszło do naruszenia, Kodeks postępowania w zakresie prowadzenia działalności handlowej.

Jeśli usuniemy dostęp do Usług na podstawie powyższego paragrafu, jeśli użytkownik dokonał przedpłaty za okres obowiązywania Usługi wykraczający poza datę wygaśnięcia, nie będzie uprawniony do żadnego zwrotu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jesteśmy w stanie zaoferować wyłącznie Opłaty członkowskie i inne świadczenia mające zastosowanie do Planów członkostwa minimalnego, udostępniając takie plany członkostwa na czas określony. Jeśli wybrałeś Plan członkostwa na okres minimalny i usuniemy Twój dostęp do Usług na podstawie powyższego paragrafu, po wypowiedzeniu mamy prawo wystawić Ci fakturę za Opłatę członkowską na okres od daty wypowiedzenia do wygaśnięcia okresu minimalnego, a Ty zgadzasz się zapłacić zafakturowaną kwotę w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub stałego modyfikowania całości, lub części Usługi za powiadomieniem, lub bez niego nie ponosząc odpowiedzialności za modyfikacje, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie.

Możemy zmieniać warunki niniejszej Umowy od czasu do czasu i zamieszczać takie zmiany na Witrynie. Jeśli zmiany warunków niniejszej Umowy będą dla Ciebie istotnie szkodliwe, poinformujemy Cię o takich zmianach i jeśli nie wyrazisz zgody na takie zmiany, masz prawo powiadomić nas, że chcesz anulować swoje członkostwo i przerwać korzystanie z Usług (należy to zrobić niezwłocznie a w każdym razie w ciągu 14 dni od powiadomienia nas o zmianie. Jeśli anulujesz Umowę zgodnie z tym paragrafem, to

 • jeśli dokonałeś przedpłaty za okres obowiązywania Usługi wykraczający poza datę anulowania, zwrócimy Ci kwotę proporcjonalną z tytułu przedpłaconych opłat za ten okres (pomniejszoną o uzasadnioną opłatę administracyjną), z wyjątkiem masz prawo do odliczenia kwoty równej wartości Kredytów Wiodących, które zostały uwzględnione w Twoim Planie Członkowskim na okres, który spędziłeś przed datą wypowiedzenia; 
 • jeśli wybrałeś Plan członkostwa na okres minimalny, nie będziesz musiał płacić Opłat Członkostwa, aby pokryć okres od daty anulowania do końca Okresu minimalnego.

Dalsze korzystanie z Usługi po dacie opublikowania (trzy dni od daty publikacji) zmian będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej Umowy

Konta, które są otwierane, ale pozostają niewykorzystane, powodują, że ponosimy koszty w celu obsługi tych kont. W przypadku, gdy konto pozostanie nieaktywne przez okres dłuższy niż 30 dni, możemy wedle własnego uznania przekazać pisemne zawiadomienie o naszym zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi na tym koncie. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia, że ​​konto jest aktywne w ciągu 14 dni od daty naszego powiadomienia, a użytkownik nie wznowił korzystania z konta w ciągu kolejnych 14 dni, możemy zaprzestać świadczenia Usługi na tym koncie . Nie zrezygnujemy ze świadczenia Usługi zgodnie z niniejszym paragrafem dla każdego konta, które podlega Planowi członkostwa minimalnego okresu podczas obowiązującego okresu minimalnego lub konta, za które dokonałeś przedpłaty za Usługę w okresie, za który zapłaciłeś.


18. Generalnie

Nagłówki klauzul umieszczane są wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację niniejszej umowy.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienia zostaną zerwane, a pozostała część niniejszej umowy pozostanie w mocy i będzie obowiązywać, chyba że cel biznesowy niniejszej umowy jest w znacznym stopniu niepoprawny, w takim przypadku wygasa, nie powodując dalszej odpowiedzialności prawnej.

Użytkownik nie może cedować, przekazywać ani podzielać swoich praw wynikających z niniejszej umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy w każdej chwili dokonać cesji, przenieść lub podzlecić wszystkie nasze prawa bez zgody.

Żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne, chyba że zostanie złożone na piśmie, a żadne zrzeczenie się nie będzie stanowić dalszego zrzeczenia się prawa, które uniemożliwiłoby nam dalsze postępowanie w przypadku dalszego lub późniejszego naruszenia, lub niewykonania zobowiązania.

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie poprzednie komunikaty, oświadczenia (inne niż fałszywe oświadczenia) i ustalenia, zarówno pisemne, jak i ustne, z wyjątkiem Warunków korzystania i Umowy o Handlu zostały one wprowadzone. W zakresie, w jakim istnieje między nimi konflikt, umowy te mają zastosowanie w następującym porządku pierwszeństwa:

-Niniejsza umowa z ‘Fachowiec’

-Umowa użytkownika ‘Klient’

-Warunki użytkowania.

Wszelkie zawiadomienia, które mają być udzielone na mocy niniejszej umowy, mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwykłej poczty lub ręcznie na adres podany na stronie, lub w inny sposób, o którym jedna strona powiadamia drugą stronę.

Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie tworzy ani nie może być uznane za podmiot, który tworzy wspólne przedsięwzięcie, główny podmiot lub stosunek partnerski między stronami, a żadna ze stron nie będzie utrzymywała się w swojej reklamie lub w inny sposób, który wskazywałby lub sugerowałby taki stosunek do drugiego.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy osoba, która nie jest stroną niniejszej umowy, nie ma prawa wynikającego z Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r., Aby polegać na lub egzekwować warunki niniejszej umowy.

Niniejsza umowa podlega prawu Polskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Polskich. W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej umowy (w tym Polityki prywatności), prosimy o Kontakt.

Nazwa Banku Nazwa Konta Numer Konta 6 Cyfrowy Numer Konta IBAN BIC/Swift
Alior Bank S.A. Natalia Galus 19249000050000400012517258