Warunki Korzystania z Serwisu

Zapoznaj się ze szczegółami

Warunki korzystania z serwisu

Dziękujemy za skorzystanie z naszej Usługi pod adresem https://www.ludziezpolecenia.pl. Proszę zapoznać się z poniższymi Warunkami korzystania, ponieważ regulują one korzystanie z Usługi przez Użytkownika. Nie korzystaj z Usługi, jeśli nie chcesz być związany tymi warunkami, ponieważ  kontynuując korzystanie z jakiejkolwiek części Usługi, potwierdzasz swoją akceptację niniejszych Warunków użytkowania (co obejmuje również Politykę prywatności ).

Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku w Polsce. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usługi z żadnej innej jurysdykcji. Ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie praw i przepisów obowiązujących Ciebie.

Niniejsze Warunki użytkowania zostały zmodyfikowane w dniu 07.01.2019 r.

 1. Definicje
 2. Treść usługi
 3. Linki i treść użytkownika
 4. Wykorzystanie informacji
 5. Prawa własności intelektualnej
 6. Ograniczenie odpowiedzialności
 7. Nasze prawa
 8. Generalnie

1. Definicje

Jesteśmy ludziezpolecenia.pl. Jeśli odnosimy się do siebie w niniejszej Umowie, obejmuje to również (jeśli pozwala na to kontekst) nasze spółki grupy, podmioty stowarzyszone i nasze i/lub ich pracowników, osoby z nimi powiązane, osoby kontraktowane oraz osoby świadczące usługi. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego internetowego formularza kontaktowego .

Jeśli odnosimy się do Ciebie w niniejszych Warunkach użytkowania, obejmuje to również każdą osobę, która uzyskuje dostęp do naszej Usługi lub korzysta z niej w Twoim imieniu. ”Warunki korzystania” obejmują warunki określone w niniejszym dokumencie oraz Politykę prywatności.

 ”Usługa” składa się z witryny internetowej znajdującej się pod adresem https://www.ludziezpolecenia.pl, stron, które obsługujemy w zewnętrznych aplikacjach społecznościowych oraz treści i usług, które udostępniamy za ich pośrednictwem przez Internet, urządzenia mobilne, urządzenia, w tym smartfony i tablety i/lub urządzenia i usługi telewizji interaktywnej.


2. Treść usługi

Zdecydowana większość materiałów w serwisie pochodzi od naszych użytkowników i mamy niewielką lub żadną redakcyjną kontrolę nad materiałem. Dlatego nie możemy zagwarantować dokładności, aktualności, kompletności, wydajności lub przydatności do określonego celu materiałów dostępnych w ramach Usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub niedokładne materiały dostępne za pośrednictwem Usługi i nie dajemy gwarancji, że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów, lub że wszelkie usterki zostaną naprawione.

Chociaż podejmujemy kroki w celu zapobiegania niewłaściwemu użyciu naszych systemów, nie możemy zagwarantować, że Usługa będzie wolna od wirusów lub innego złośliwego kodu i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane transmisją tego kodu. Zalecamy zawsze używać aktualnych zapór ogniowych i oprogramowania antywirusowego w celu ochrony sprzętu i danych.

Oceny i inne informacje znalezione w Usłudze są dostarczane przez użytkowników, a nie przez nas. Nie popieramy ani nie rekomendujemy żadnej konkretnej usługi strony trzeciej. Wszelkie materiały uzyskane w ramach Usługi są wykorzystywane na własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające w związku z dostępem lub korzystaniem z Usługi (z wyjątkiem zakresu, w którym takiej odpowiedzialności nie można wykluczyć prawo).


3. Linki i treść użytkownika

Nie możemy przeglądać wszystkich stron internetowych, które są powiązane, dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania z dowolnego łącza. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, które mogą wystąpić w wyniku podążania za linkami.

Serwis zawiera fora dyskusyjne, serwisy biuletynu, czaty, społeczności i/lub inne urządzenia. Chociaż mamy nadzieję, że wszyscy użytkownicy będą korzystać z Usługi w sposób odpowiedzialny i wymagamy od wszystkich użytkowników zapewnienia, że ​​wszystkie treści zamieszczane przez nich w Serwisie są zgodne z prawem, nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie lub nadzorowanie treści użytkownika, więc możliwe jest, że Społeczności mogą nosić obraźliwe, szkodliwe, niedokładne lub w inny sposób nieodpowiednie materiały, lub w niektórych przypadkach posty, które zostały błędnie oznakowane lub w inny sposób wprowadzają w błąd. Zachęcamy do stosowania właściwej oceny oraz do zachowania ostrożności i zdrowego rozsądku podczas korzystania ze Społeczności. Nie kontrolujemy informacji dostarczanych do Wspólnot i nie mamy obowiązku monitorowania społeczności.

Jesteś odpowiedzialny za własną komunikację i za wszelkie konsekwencje z nich wynikające. Wspólnoty mają na celu umożliwienie użytkownikom wysyłania i otrzymywania wiadomości i materiałów, które są legalne, właściwe i związane z daną społecznością, zgadzasz się, że będziesz ich używać tylko w tym celu.

Nie gwarantujemy dokładności ani wiarygodności żadnych komunikatów publikowanych w Społecznościach ani nie popieramy żadnych opinii wyrażonych we Wspólnotach. Powinieneś zachować wszelką ostrożność, polegając na materiałach opublikowanych w Społecznościach, ponieważ odbywa się to na własne ryzyko.

Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie Społeczności są publiczne i że inne osoby mogą czytać wiadomości przekazywane przez społeczność bez wiedzy autora. Zawsze zachowaj ostrożność przy podawaniu jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkownika we własnej społeczności i nie podawaj danych osobowych dotyczących innej osoby, chyba że masz do tego prawo.


4. Wykorzystanie informacji

Użytkownik zgadza się nie kopiować, powielać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać ani publicznie wyświetlać żadnych treści (poza własnymi informacjami) z Usługi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Użytkownik wyraża zgodę na uzyskiwanie informacji o urządzeniu, którego używa do uzyskania dostępu do Usługi, które są gromadzone i przetwarzane w celu zapobiegania nadużyciom, a my możemy wykorzystywać strony trzecie (i informacje, które przekazują), aby pomóc nam w zapobieganiu oszustwom lub nieautoryzowanemu dostępowi do naszej Usługi.


5. Prawa własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie obecne i przyszłe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej pozostają w Usłudze lub jej wykorzystywanie w związku z Usługą lub jakąkolwiek jej częścią (”Prawa“), w tym sposób, w jaki usługa jest prezentowana lub pojawia się oraz wszelkie informacje a dokumentacja związana z nim to nasza własność (lub naszych licencjodawców) i żadne postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będą traktowane w celu przeniesienia któregokolwiek z Praw na Ciebie.

Wyłącznie w celu otrzymania Usługi, niniejszym przyznajemy użytkownikowi okres, w którym świadczona jest Usługa niewyłącznej, nieprzenoszalnej, licencji na korzystanie z Praw.


6. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia, żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności żadnej ze stron za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie, oszustwo lub fałszywe oświadczenie tej strony lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być zgodnie z prawem wyłączona lub ograniczona.

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany Usługą lub którymkolwiek z niniejszych Warunków użytkowania, jedynym rozwiązaniem przysługującym na podstawie niniejszych Warunków użytkowania jest zaprzestanie korzystania z Usługi.

Nie ograniczając powyższego, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia wynikające z jakiejkolwiek sprawy pozostającej poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Inne niż określone w niniejszym rozdziale o ograniczeniu odpowiedzialności i bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych Warunków użytkowania, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z umowy, niedozwolonego czynu, zaniedbania, obowiązku ustawowego, wprowadzenia w błąd lub w inny sposób, za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z/lub w jakikolwiek sposób związany z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Za wyjątkiem wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, wszystkie warunki, gwarancje i zobowiązania, które mogą być włączone do niniejszych Warunków użytkowania na mocy ustaw, oraz wszelkie wynikające z nich zobowiązania są niniejszym wyraźnie wyłączone w zakresie dozwolonym przez prawo.

Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę działalności, utratę zysków, przerwę w działalności, utratę informacji biznesowych, utratę danych lub jakiekolwiek inne straty finansowe (nawet w przypadku, gdy powiadomiono nas o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód).

W przypadku, gdy jakiekolwiek ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności w niniejszych Warunkach użytkowania okaże się nieskuteczne, wówczas nie będziemy ponosić odpowiedzialności za łączną kwotę przekraczającą 400 zł. Jeśli zarejestrujesz się na stronie internetowej lub w dowolnej Aplikacji, wówczas będzie obowiązywał tylko ogólny pułap odpowiedzialności z tytułu umowy, którą zawrzesz w momencie rejestracji. Jeśli zarejestrujesz się zarówno jako “Właściciel domu”, jak i jako “Firma handlowa”, wówczas zastosowanie będzie miała jedynie łączna wartość w Umowie o Handlu.

Nie możemy zagwarantować dnia ani godziny, w których odpowiemy na e-maile, telefony, zapytania pisemne lub zgłoszenia na stronie internetowej.

Każde z postanowień niniejszej klauzuli należy interpretować oddzielnie i niezależnie od pozostałych.


7. Nasze prawa

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania, odmawiania publikowania lub usuwania z Serwisu jakichkolwiek informacji lub materiałów z dowolnego powodu oraz do ujawniania wszelkich informacji, które uznamy za stosowne, w celu spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, procedur prawnych, żądań policji lub wniosków rządowych.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do Usługi w dowolnym momencie bez podania powodu.

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu użytkownika do Usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia w przypadku, gdy podejrzewamy, że istotnie naruszyliśmy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

Zastrzegamy sobie prawo do czasowej lub trwałej modyfikacji lub części Usługi lub jej części za powiadomieniem lub bez niej bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje lub przerwanie.
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki użytkowania i publikować takie zmiany w Usłudze.


8. Generalnie

Nagłówki klauzul umieszczane są wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków użytkowania.

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienia zostaną zerwane, a pozostała część niniejszych Warunków użytkowania pozostanie w mocy i będzie obowiązywać , chyba że cel biznesowy niniejszej umowy jest w znacznym stopniu niepoprawny, w takim przypadku wygasa, nie powodując dalszej odpowiedzialności prawnej.

Użytkownik nie może cedować, przekazywać ani podzlecać jakichkolwiek swoich praw wynikających z niniejszej Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy w każdej chwili dokonać cesji, przenieść lub podzlecić wszystkie nasze prawa bez zgody.

Żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne, chyba że zostanie złożone na piśmie, a żadne zrzeczenie się nie będzie stanowić dalszego zrzeczenia się prawa, które uniemożliwiłoby nam dalsze postępowanie w przypadku dalszego lub późniejszego naruszenia lub niewykonania zobowiązania.
Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy w jej przedmiocie i zastępują wszystkie poprzednie komunikaty, oświadczenia (inne niż fałszywe oświadczenia) i ustalenia, zarówno pisemne, jak i ustne, z wyjątkiem Umowy z właścicielem domu do wynajęcia i/lub Umowy handlowej użytkownika handlowego gdzie zostały one wprowadzone. W zakresie, w jakim istnieje między nimi konflikt, umowy te mają zastosowanie w następującym porządku pierwszeństwa:

 1. Umowa Użytkownika,
 2. Umowa użytkownika Fachowiec,
 3. Umowa użytkownika Klient
 4. Niniejsze Warunki użytkowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie uzależnił się od złożonej reprezentacji, ale nie jest wyraźnie określony w niniejszych Warunkach użytkowania.
Wszelkie powiadomienia, o których mowa w niniejszych Warunkach użytkowania, mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwykłej poczty, faksu lub ręcznie na adres podany w Witrynie internetowej lub w inny sposób, zgodnie z informacją przekazaną przez jedną stronę drugiej stronie.

Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie tworzy ani nie może być uznane za podmiot, który tworzy wspólne przedsięwzięcie, główny podmiot lub stosunek partnerski między stronami, a żadna ze stron nie będzie utrzymywała się w swojej reklamie lub w inny sposób w żaden sposób, który wskazywałby lub sugerowałby taki stosunek do drugiego.

Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, osoba, która nie jest stroną niniejszej umowy, nie ma prawa wynikającego z Ustawy o umowach (prawo stron trzecich) z 1999 r., Aby opierać się na tych Warunkach lub je egzekwować.

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Polski, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania (w tym Polityki prywatności ), prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Nazwa Banku Nazwa Konta Numer Konta 6 Cyfrowy Numer Konta IBAN BIC/Swift
Alior Bank S.A. Natalia Galus 19249000050000400012517258